Temeljem clanka 13.,18. i 55. St.1. Zakona o udrugama (NN-74/14), Zakona o športu, (NN-71/06,124/10,124/11,86/12,94/13), Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN-106/01, NN-7/03,NN-174/04, NN-10/05 , NN-14/14), te clanka 23,t 1,st 1 Statuta Kluba , Skupština Kluba športskih ribolovaca “Korana” Karlovac na izbornoj sjednici održanoj dana 03. prosinca 2022. godine, donijela je Odluku o izmjeni Statuta od 03.12.2016.godine . Cjeloviti tekst glasi: S T A T U T KLUBA šPORTSKIH RIBOLOVACA "KORANA" KARLOVAC

I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu , sjedištu , o zastupanju; izgledu pecata ; o ciljevima i podrucjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu ; o nacinu osiguranja javnosti djelovanja udruge : KLUBA šPORTSKIH RIBOLOVACA „ KORANA“ KARLOVAC ( u daljnjem tekstu : KLUB ) ; o uvjetima i nacinu uclanjivanja i prestanku clanstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti clanova i nacinu vodenja popisa clanova, tijelima Kluba ,njihovu sastavu i nacinu sazivanja sjednica , izboru , opozivu, ovlastima , nacinu odlucivanja i trajanju mandata te nacinu sazivanja skupštine u slucaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba;o imovini, nacinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slucaju prestanka postojanja Kluba, o nacinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od znacaja za Klub.


Članak 2.
Naziv Kluba glasi Klub športskih ribolovaca “Korana” Karlovac, a skraceni naziv Kluba je KšR “Korana” Karlovac. Klub djeluje na podrucju Republike Hrvatske, a zastupa ga Predsjednik Kluba. Sjedište Kluba je Karlovcu, Domobranska 25. Pecat Kluba je okruglog oblika sa znakom ribe soma i punim nazivom Kluba, te sadrži i naziv mjesta sjedišta Kluba. Amblem Kluba je u obliku štita, na kome je u gornjem dijelu skraceni naziv Kluba, u sredini znak ribe soma, a ispod naziv mjesta sjedišta Kluba.


Članak 3.
Klub je nestranacka, nepoliticka i neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga Republike Hrvatske.


Članak 4.
Klub zastupa Predsjednik Kluba na mandat od 4 ( cetiri ) godine. U slucaju sprijecenosti Predsjednika, Klub zastupa Dopredsjednik.

CILJEVI , PODRUCJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA , DJELATNOSTI I GOSPODARSKA DJELATNOST KLUBA


Članak 5.
Klub je osnovan u cilju promicanja športskog ribolova i ribolovnog turizma ( promicanje, razvijanje i poticanje sportskog ribolova i ribolovnog turizma, te razvoj odgojnih,moralnih,etickih i športskih vrijednosti kod svojih clanova bavljenjem ribolovnim športom, te zalaganje za zaštitu voda i ribljeg fonda na ribolovnom podrucju na kojem je Klub stekao ribolovno pravo , a koje Klub ostvaruje sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu , Zakonu o morskom ribarstvu i pod zakonskim aktima donesenim temeljem oba zakona). Klub , sukladno ciljevima, djeluje na podrucju športa i to športskog ribolova u slatkim vodama , športskom ribolovu na moru te na podrucju gospodarstva : športski turizam.


Članak 6.
Djelatnosti Kluba sukladno cl.5.su :

 • Obavljanje svih aktivnosti koje za ovlaštenike ribolovnog prava utvrduje Zakon o slatkovodnom ribarstvu i pod zakonski propisi donijeti temeljem njega,
 • Promicanje športskog ribolova i drugih športskih aktivnosti, te organizacija i provodenje športsko ribolovnog natjecanja, sudjelovanjem na istim, organizacija drugih športsko rekreativnih aktivnosti i natjecanja, športsko ribolovna obuka i upravljanje športsko ribolovnim objektima i drugim objektima koji su u vlasništvu Kluba,
 • Obrazovanje clanstva, a osobito mladeži u gospodarenju ribolovnim vodama, te športu i športskoj etici,
 • Zaštita voda, biljnog i životinjskog svijeta u vodi i oko vode,
 • Poribljavanje ribolovnog podrucja dodijeljenog ribolovnim pravom u skladu sa Zakonom,
 • Suraduje sa svim strucnim institucijama nadležnim za ocuvanje ribljeg fonda, voda i okoliša,
 • Suraduje sa svim strucnim službama lokalnih i državnih institucija,
 • Koordiniranje ribocuvarske službe, njeno stalno unapredivanje i materijalno tehnicko opremanje,
 • Gospodarenje športsko ekonomskim jezerom u svrhu promicanja ribolovnog turizma, poribljavanje te održavanje pratecih vodenih i drugih objekata u vlasništvu Kluba sukladno posebnom propisu,
 • Organizira radne akcije od znacenja za športski ribolov i ocuvanje prirode,
 • Suradnja sa drugim ovlaštenicima ribolovnog prava i Županijskim savezima,
 • Predlaže dodjeljivanje i dodjeljuje priznanja i druge nagrade zaslužnim clanovima i organizacijama,
 • Obavlja i druge poslove i aktivnosti utvrdene naprijed navedenim zakonima i ovim Statutom .


Članak 7.
Gospodarske djelatnosti koje Klub može obavljati su :

 • Uzgoj ribe za prodaju i poribljavanje voda sukladno posebnim propisima,
 • Usluge i razvoj ribolovnog turizma sukladno posebnim propisima,
 • Izgradnja športsko-ribolovnih i drugih pratecih objekata sukladno posebnim propisima
 • Ugostiteljske usluge – posluživanje hrane i bezalkoholnih pica clanovima udruge sukladno posebnim propisima,
 • Organizacija i provodenje tombole (jednom godišnje uz prijavu Ministarstva financija) sukladno posebnim propisima,
 • Organizacija i provedba tuzemnih i inozemnih natjecanja u športskom ribolovu sukladno posebnim propisima,
 • Prodaja državnih dozvola za obavljanje športskog ribolova.


Članak 8.
Djelovanje Kluba je javno. Tijela Kluba imaju obvezu da o svom djelovanju povremeno i na najbrži nacin izvješcuju svoje clanove putem oglasne ploce Kluba , pisanim izvješcima,na posebnim skupovima, te sredstvima javnog priopcavanja. Javnost se može iskljuciti sa sjednica tijela Kluba zbog zaštite osobnih podataka o clanovima Kluba, te zaštite osobne ili poslovne tajne.


Članak 9.
Klub ostvaruje svoje ciljeve u skladu s utvrdenim programom rada. Program rada donosi se sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i potrebama koje utvrdi Skupština Kluba. Program rada cini osnovu za utvrdivanje potrebitih sredstava i izradu financijskog plana.

III. CLANSTVO KLUBA


Članak 10.
Upisom u popis clanova,clanom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizicka osoba i pravna osoba koja svojim clanstvom prihvaca odredbe ovog Statuta. Osobe bez poslovne sposobnosti ili sa ogranicenom poslovnom sposobnošcu mogu biti clanovi Kluba bez prava sudjelovanja u radu tijela upravljanja . Za osobu mladu od 18 godina pristupnicu clanstvu Kluba potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Pravna osoba clanstvo u Klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe , osim ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugaciji nacin imenovanja.


Članak 11.
Sve osobe iz cl.10 ovog Statuta mogu postati clanom Kluba ako prihvacaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze te pod uvjetima i na nacin predviden za pojedine kategorije clanova. Clanstvo može biti redovno , pridruženo i pocasno. Svi clanovi ne smiju biti pravomocno kažnjeni zadnje 3 godine za kaznena djela ili prekršaje u športu.


Članak 12.
Redovni i pridruženi clanovi Kluba placaju godišnju clanarinu , ciju visinu odreduje Upravni odbor Kluba, a clanstvo vrijedi za tekucu kalendarsku godinu.


Članak 13.
Upravni odbor može imenovati pocasne clanove Kluba. Pocasni clan može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobno pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.


Članak 14.
Ribici koji nisu clanovi Kluba, a obavljaju ribolov na Velikom jezeru šumbar, podliježu Odluci o naknadi za usluge.


Članak 15.
Popis clanova Kluba vodi Predsjednik Kluba u elektronskom obliku i sadrži: -ime i prezime -datum rodenja -oib -adresa stanovanja -br.osobnog dokumenta -datum pristupanja Klubu -kategorija clanstva -datum prestanka clanstva u Klubu Popis clanova uvijek je dostupan na uvid svim clanovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


Članak 16.
Clanovi imaju pravo:

 • Baviti se aktivnostima Kluba
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja i druga tijela unutar Kluba,
 • Neposredno ili preko upravljackih tijela Kluba odlucivati i sudjelovati u radu Kluba,
 • Obavljati športski ribolov na svim vodama na kojima ribolovno pravo ostvaruje Klub u skladu sa zakonom i aktima donesenim po tijelima Kluba,
 • Podnositi tijelima Kluba prijedloge i sugestije o pojedinim pitanjima vezanim za rad kluba, te biti obaviješteni o stavu po istima,
 • Sudjelovati u svim manifestacijama koje organizira Klub,
 • Sudjelovati na športsko ribolovnim natjecanjima Kluba,
 • Samo redovni clanovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, redovne, izborne i / ili izvanredne,
 • Istupiti iz Kluba kada žele uz prethodno podmirenje eventualnih novcanim obveza prema Klubu,
 • Koristiti ostala prava propisana Zakonom, ovim Statutom i ostalim aktima Kluba.


Članak 17.
Clanovi imaju obvezu:

 • Aktivno sudjelovati u radu Kluba,
 • Poštivati odredbe ovog Statuta i ostalih akata Kluba,
 • Sudjelovati o razvojnom programu Kluba i provodenju njegovih odluka na unapredenju športskog ribolova, a u skladu sa ovim Statutom,
 • Sudjelovati na provodenju svih akcija na nivou Kluba,
 • Zastupati, cuvati i braniti interese, ugled i cast Kluba,
 • Cuvati riblji fond, sprecavati krivolov i unapredivati športski ribolov,
 • Poduzimati mjere u sprecavanju zagadivanja voda i okoliša,
 • Njegovati športsku etiku i razvijati športski duh kod mladih,
 • Redovito placati clanarinu i cuvati imovinu Kluba,
 • Cuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze.


Članak 18.
Clanstvo prestaje:

 • Dragovoljnim istupom,
 • Neplacanjem clanarine za tekucu godinu,
 • Iskljucenjem.


Članak 19.
Clana se može iskljuciti iz clanstva Kluba zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Kluba. Odluku o iskljucenju ili odbijanje zahtjeva za primitak u clanstvo donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora može se izreci prigovor Skupštini Kluba u roku od 15 dana, koja je na prvoj slijedecoj sjednici dužna riješiti žalbu .Odluka Skupštine je konacna.


Članak 20.
Stegovna odgovornost clanova regulirana je Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti clanova Kluba, koji donosi Skupština Kluba.

TIJELA KLUBA


Članak 21.
Tijela upravljanja i nadzora Kluba su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stegovni sud

Za rad u pojedinim podrucjima djelovanja Kluba gore navedena Tijela mogu osnovati povjerenstva , stalna ili povremena. Odlukom o osnivanju utvrduje se njihov sastav,zadaca,odgovornost i vrijeme na koje se osnivaju.

SKUPŠTINA


Članak 22.
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja. Skupštinu cine svi redovni , poslovno sposobni,punoljetni clanovi Kluba.


Članak 23.
Skupština Kluba nadležna je obavljati sljedece poslove:

 • Donositi Statut, njegove izmjene i dopune te druge akte Kluba,
 • Utvrduje politiku rada Kluba, odlucuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,te obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 • Odlucuje o promjeni sjedišta Kluba,
 • Odlukom bira i razrješava Predsjednika te clanove Nadzornog odbora i Stegovnog suda
 • Odlukom potvrduje i razrješava, na prijedlog Predsjednika, Dopredsjednika i clanove Upravnog odbora,
 • Odlucuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,te ostalim statusnim promjenama,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješce , izvješce o radu za prethodnu kalendarsku godinu te plan rada i financijski plan za slijedecu godinu,
 • Odlucuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Kluba,
 • Odlucuje o žalbama clanova na odluke o iskljucenju iz Kluba, a odluka Skupštine je konacna
 • Donosi sve odluke u vezi s radom Kluba za koje statutom nije utvrdena nadležnost drugih tijela Kluba,
 • Odlucuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • Odlukom imenuje i opoziva Likvidatora Kluba,

Skupština bira Predsjednika Kluba temeljem njegove prezentacije programa rada i prijedloga sastava Upravnog odbora (Dopredsjednika i 3 clana).


Članak 24.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština Kluba sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izborna sjednica Skupštine održava se svake cetiri godine. Skupštine Kluba saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu .U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrduje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja. Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 1/3 redovnih clanova kluba, koji su obvezni podnijeti prijedlog dnevnog reda. Skupštinu Kluba , po isteku mandata tijelima Kluba , saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga. Predsjednik je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti clanovima najmanje tri dana prije predvidenog dana sjednice. Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu sukladno stavku 3. ovog clanka u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, istu mogu sazvati clanovi predlagaci u daljnjem roku od 30 dana( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda,te dan i mjesto održavanja sjednice). Skupština se vodi u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kluba.


Članak 25.
Skupština punovažno odlucuje ako je zasjedanju nazocno najmanje 50%+1 redovni clan Kluba. Ako nije nazocan taj broj clanova, ceka se 15 minuta.Tada se pocinje sa najmanje 25%+1-im redovnim clanom Kluba. Ako niti tada nije nazocan taj broj clanova ceka se još 15 minuta, pa sjednica Skupštine pocinje sa najmanje 51-im redovnim clanom Kluba. Skupština Kluba donosi odluke natpolovicnom vecinom nazocnih clanova, osim u slucaju iz clanka 38. stavak 2.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK


Članak 26.
Predsjednik Kluba radi , organizira i rukovodi poslovanjem Kluba,zastupa Klub, saziva Skupštinu Kluba,utvrduje prijedlog Statuta i ostalih akata Kluba, te njihove izmjene i dopune . Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješca,te izvješca o radu Kluba. Predsjednik dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga. Predsjednik brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,upravlja imovinom Kluba, Predsjednik je osoba odgovorna za zastupanje Kluba, predstavlja Klub i odgovara za zakonitost rada Kluba. Predsjednik sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za racun Kluba. Predsjednik obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,statutom i aktima Kluba. Predsjednikov mandat traje 4 godine uz mogucnost da bude ponovno biran. Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.


Članak 27.
Predsjednik Kluba može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran i to:

 • Na vlastiti zahtjev,
 • Ukoliko se utvrdi da ne postupa u skladu sa odlukama Skupštine,
 • Ako djeluje suprotno Zakonu i / ili Statutu,
 • Ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu i napretku Kluba


Članak 28.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slucajevima kada Predsjednik iz bilo kojih razloga ne može vršiti svoju dužnost. Dopredsjednikov mandat traje 4 godine uz mogucnost da bude ponovno biran. Dopredsjednik kluba može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran iz razloga navedenih u clanku 27. ovog Statuta.

UPRAVNI ODBOR


Članak 29.
Upravni odbor je izvršno tijelo Kluba i najviše tijelo upravljanja izmedu dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor ima 5 (pet) clanova , a cine ga Predsjednik,po položaju, te Dopredsjednik i tri clana izabrani na Skupštini. Mandat clanova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogucnost da budu ponovno birani.


Članak 30.
Skupština Kluba može razriješiti Upravni odbor prije isteka mandata pod uvjetima i u postupku predvidenom ovim Statutom. Imenovanje novih clanova vrši se na redovnoj ili izvanrednoj sjednici Skupštine. U izvanrednim okolnostima (istupanje sa dužnosti, neaktivno djelovanje, bolest ili smrtni slucaj) novog clana može imenovati i sam Upravni odbor. Tako izabran i imenovan clan punopravno sudjeluje u radu Upravnog odbora, a njegov mandat potvrduje Skupština na sljedecoj sjednici.


Članak 31.
Upravni odbor ima slijedece obveze:

 • Priprema prijedlog Statuta i drugih akata,
 • Izvršava odluke Skupštine,
 • Prima nove clanove Kluba i predlaže Skupštini imenovanje pocasnih clanova,
 • Odlucuje o cijeni clanarine,
 • Odlucuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • Izvršava obveze koje proizlaze iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu, sukladno zakonskim rokovima i dr.


Članak 32.
Upravni odbor punovažno odlucuje ukoliko je sjednici prisustvovala natpolovicna vecina clanova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovicnom vecinom prisutnih clanova.

NADZORNI ODBOR


Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Kluba. Nadzorni odbor cine tri clana koje bira Skupština ; Predsjednika i dva clana. Mandat clanova Nadzornog odbora traje 4 godine uz mogucnost da budu ponovno birani. Nadzorni odbor ne mogu ciniti clanovi ostalih Tijela upravljanja.


Članak 34.
Sva tijela Kluba i nositelji dužnosti u tijelima Kluba dužni su omoguciti Nadzornom odboru uvid u ukupnu dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i djelatnosti Kluba.

STEGOVNI SUD


Članak 35.
Stegovni sud utvrduje odgovornost clanova Kluba, rješava sporove i sukobe interesa unutar Kluba, donosi rješenje i izrice stegovne sankcije u skladu sa Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti Kluba te ostalim gore navedenim zakonima. Stegovni sud cine pet clanova koje bira Skupština; Predsjednika i cetiri clana. Mandat clanova Stegovnog suda traje 4 godine uz mogucnost da budu ponovno birani.

IMOVINA , NACIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM


Članak 36.
Imovinu Kluba cine novcana sredstva koja je udruga stekla uplatom clanarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti Kluba, dotacijama iz državnog proracuna i proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novcana sredstva stecena u skladu sa zakonom, njegove pokretne i nepokretne stvari, kao i druga imovinska prava. O pokretnoj i nepokretnoj imovini Kluba vodi se evidencija u skladu s propisima i Zakonima. Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti odredenih statutom Kluba,u skladu sa zakonom. O nepokretnoj imovini odlucuje Skupština. O pokretnoj imovini odlucuje Upravni odbor ili Skupština.


Članak 37.
Klub obavlja djelatnosti kojima se stjecu prihodi, sukladno Zakonu. Prihode Kluba cine prihodi ostvareni obavljanjem gospodarske djelatnosti, novcana sredstva prikupljena prodajom državnih dozvola za obavljanje športskog ribolova u visini predvidenoj Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, clanarina, upisnina, ulaznica, naknada, dotacija, donacija, tombola i darova sukladno posebnim propisima. Ostvarena dobit pripada Klubu i koristi se iskljucivo za obavljanje i unaprjedenje djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi utvrdeni ovim Statutom, te se ne može razdijeliti medu clanovima Kluba. O raspodjeli prihoda odlucuje Upravni odbor. Financijska godina Kluba pocinje 01. sijecnja, a završava 31. prosinca iste godine. Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješca prema propisima kojima se ureduje nacin vodenja racunovodstva neprofitnih organizacija.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA


Članak 38.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slucajevima predvidenim zakonom. U slucaju kada Klub prestaje postojati odlukom Skupštine, odluka je pravovaljana izglasavanjem odluke dvotrecinske vecine nazocnih clanova Skupštine. U slucaju prestanka postojanja Kluba imovina ce pripasti Gradu Karlovcu, ali se ne može dijeliti svojim osnivacima clanovima Kluba ili s njima povezanim osobama , a eventualni ostatak financijskih sredstava primljenih iz javnih izvora vratiti ce se u proracun iz kojeg su ista i dodijeljena.

LIKVIDATOR


Članak 39.
Likvidatora Kluba imenuje Skupština. Likvidator izvršava svoje obveze samo kada i ako nastupe okolnosti za likvidaciju Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okoncanja postupka likvidacije i brisanja Kluba( pokretanja postupka u roku od 8 dana) iz Registra udruga. Likvidator Kluba može biti fizicka ili pravna osoba. Likvidator Kluba nema vremenski ogranicen mandat , a opoziva ga Skupština Kluba. VII. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE


Članak 40.
Statut Kluba donosi Skupština vecinom glasova ukupnog broja clanova nazocnih na Skupštini,nakon provedene rasprave.


Članak 41.
Tumacenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumacenje drugih akata Kluba daje Upravni odbor.


Članak 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga. Po stupanju na snagu ovog Statuta , prestaje važiti Statut Kluba od 16.prosinca 2006.godine , te njegove izmjene i dopune od 18.prosinca 2010.godine.

Karlovac, 03. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK

Željko Capan