Temeljem članka 13.,18. i 55. St.1. Zakona o udrugama (NN-74/14), Zakona o športu, (NN-71/06,124/10,124/11,86/12,94/13), Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN-106/01, NN-7/03,NN-174/04, NN-10/05 , NN-14/14), te članka 23,t 1,st 1 Statuta Kluba , Skupština Kluba športskih ribolovaca “Korana” Karlovac na izbornoj sjednici održanoj dana 03. prosinca 2016. godine, donijela je Odluku o izmjeni Statuta od 06.12.2014.godine . Cjeloviti tekst glasi:

 

S T A T U T
KLUBA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA “KORANA” KARLOVAC


I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu , sjedištu , o zastupanju; izgledu pečata ; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu ; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge : KLUBA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA „ KORANA“ KARLOVAC ( u daljnjem tekstu : KLUB ) ; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Kluba ,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica , izboru , opozivu, ovlastima , načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba;o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.
Naziv Kluba glasi Klub športskih ribolovaca “Korana” Karlovac, a skraćeni naziv Kluba je KŠR “Korana” Karlovac.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske, a zastupa ga Predsjednik Kluba.
Sjedište Kluba je Karlovcu, Domobranska 25.
Pečat Kluba je okruglog oblika sa znakom ribe soma i punim nazivom Kluba, te sadrži i naziv mjesta sjedišta Kluba.
Amblem Kluba je u obliku štita, na kome je u gornjem dijelu skraćeni naziv Kluba, u sredini znak ribe soma, a ispod naziv mjesta sjedišta Kluba.

Članak 3.
Klub je nestranačka, nepolitička i neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.
Klub zastupa Predsjednik Kluba na mandat od 4 ( četiri ) godine.
U slučaju spriječenosti Predsjednika, Klub zastupa Dopredsjednik.


II. CILJEVI , PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA , DJELATNOSTI I GOSPODARSKA DJELATNOST KLUBA

Članak 5.
Klub je osnovan u cilju promicanja športskog ribolova i ribolovnog turizma ( promicanje, razvijanje i poticanje sportskog ribolova i ribolovnog turizma, te razvoj odgojnih,moralnih,etičkih i športskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem ribolovnim športom, te zalaganje za zaštitu voda i ribljeg fonda na ribolovnom području na kojem je Klub stekao ribolovno pravo , a koje Klub ostvaruje sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu , Zakonu o morskom ribarstvu i pod zakonskim aktima donesenim temeljem oba zakona).
Klub , sukladno ciljevima, djeluje na području športa i to športskog ribolova u slatkim vodama , športskom ribolovu na moru te na području gospodarstva : športski turizam.

Članak 6.
Djelatnosti Kluba sukladno čl.5.su :

 • Obavljanje svih aktivnosti koje za ovlaštenike ribolovnog prava utvrđuje Zakon o slatkovodnom ribarstvu i pod zakonski propisi donijeti temeljem njega,
 • Promicanje športskog ribolova i drugih športskih aktivnosti, te organizacija i provođenje športsko ribolovnog natjecanja, sudjelovanjem na istim, organizacija drugih športsko rekreativnih aktivnosti i natjecanja, športsko ribolovna obuka i upravljanje športsko ribolovnim objektima i drugim objektima koji su u vlasništvu Kluba,
 • Obrazovanje članstva, a osobito mladeži u gospodarenju ribolovnim vodama, te športu i športskoj etici,
 • Zaštita voda, biljnog i životinjskog svijeta u vodi i oko vode,
 • Poribljavanje ribolovnog područja dodijeljenog ribolovnim pravom u skladu sa Zakonom,
 • Surađuje sa svim stručnim institucijama nadležnim za očuvanje ribljeg fonda, voda i okoliša,
 • Surađuje sa svim stručnim službama lokalnih i državnih institucija,
 • Koordiniranje ribočuvarske službe, njeno stalno unapređivanje i materijalno tehničko opremanje,
 • Gospodarenje športsko ekonomskim jezerom u svrhu promicanja ribolovnog turizma, poribljavanje te održavanje pratećih vodenih i drugih objekata u vlasništvu Kluba sukladno posebnom propisu,
 • Organizira radne akcije od značenja za športski ribolov i očuvanje prirode,
 • Suradnja sa drugim ovlaštenicima ribolovnog prava i Županijskim savezima,
 • Predlaže dodjeljivanje i dodjeljuje priznanja i druge nagrade zaslužnim članovima i organizacijama,
 • Obavlja i druge poslove i aktivnosti utvrđene naprijed navedenim zakonima i ovim Statutom .


Članak 7.
Gospodarske djelatnosti koje Klub može obavljati su :

 • Uzgoj ribe za prodaju i poribljavanje voda sukladno posebnim propisima,
 • Usluge i razvoj ribolovnog turizma sukladno posebnim propisima,
 • Izgradnja športsko-ribolovnih i drugih pratećih objekata sukladno posebnim propisima
 • Ugostiteljske usluge – posluživanje hrane i bezalkoholnih pića članovima udruge sukladno posebnim propisima,
 • Organizacija i provođenje tombole (jednom godišnje uz prijavu Ministarstva financija) sukladno posebnim propisima,
 • Organizacija i provedba tuzemnih i inozemnih natjecanja u športskom ribolovu sukladno posebnim propisima,
 • Prodaja državnih dozvola za obavljanje športskog ribolova.


Članak 8.
Djelovanje Kluba je javno.
Tijela Kluba imaju obvezu da o svom djelovanju povremeno i na najbrži način izvješćuju svoje članove putem oglasne ploče Kluba , pisanim izvješćima,na posebnim skupovima, te sredstvima javnog priopćavanja.
Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Kluba zbog zaštite osobnih podataka o članovima Kluba, te zaštite osobne ili poslovne tajne.

Članak 9.
Klub ostvaruje svoje ciljeve u skladu s utvrđenim programom rada.
Program rada donosi se sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i potrebama koje utvrdi Skupština Kluba.
Program rada čini osnovu za utvrđivanje potrebitih sredstava i izradu financijskog plana.


III. ČLANSTVO KLUBA

Članak 10.
Upisom u popis članova,članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja svojim članstvom prihvaća odredbe ovog Statuta.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Kluba bez prava sudjelovanja u radu tijela upravljanja . Za osobu mlađu od 18 godina pristupnicu članstvu Kluba potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Pravna osoba članstvo u Klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe , osim ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugačiji način imenovanja.

Članak 11.
Sve osobe iz čl.10 ovog Statuta mogu postati članom Kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze te pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije članova.
Članstvo može biti redovno i počasno.

Članak 12.
Redovni članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu , čiju visinu određuje Skupština Kluba, a članstvo vrijedi za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 13.
Upravni odbor može imenovati počasne članove Kluba.
Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobno pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

Članak 14.
Ribiči koji nisu članovi Kluba, a obavljaju ribolov na Velikom jezeru Šumbar, podliježu Odluci o naknadi za usluge.

Članak 15.
Popis članova Kluba vodi Predsjednik Kluba u elektronskom obliku i sadrži:

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • oib
 • adresa stanovanja
 • br.osobnog dokumenta
 • datum pristupanja Klubu
 • kategorija članstva
 • datum prestanka članstva u Klubu

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 16.
Članovi imaju pravo:

 • Baviti se aktivnostima Kluba
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja i druga tijela unutar Kluba,
 • Neposredno ili preko upravljačkih tijela Kluba odlučivati i sudjelovati u radu Kluba,
 • Obavljati športski ribolov na svim vodama na kojima ribolovno pravo ostvaruje Klub u skladu sa zakonom i aktima donesenim po tijelima Kluba,
 • Podnositi tijelima Kluba prijedloge i sugestije o pojedinim pitanjima vezanim za rad kluba, te biti obaviješteni o stavu po istima,
 • Sudjelovati u svim manifestacijama koje organizira Klub,
 • Sudjelovati na športsko ribolovnim natjecanjima Kluba,
 • Sudjelovati u radu Skupštine, redovne, izborne i / ili izvanredne,
 • Istupiti iz Kluba kada žele uz prethodno podmirenje eventualnih novčanim obveza prema Klubu,
 • Koristiti ostala prava propisana Zakonom, ovim Statutom i ostalim aktima Kluba.


Članak 17.
Članovi imaju obvezu:

 • Aktivno sudjelovati u radu Kluba,
 • Poštivati odredbe ovog Statuta i ostalih akata Kluba,
 • Sudjelovati o razvojnom programu Kluba i provođenju njegovih odluka na unapređenju športskog ribolova, a u skladu sa ovim Statutom,
 • Sudjelovati na provođenju svih akcija na nivou Kluba,
 • Zastupati, čuvati i braniti interese, ugled i čast Kluba,
 • Čuvati riblji fond, sprečavati krivolov i unapređivati športski ribolov,
 • Poduzimati mjere u sprečavanju zagađivanja voda i okoliša,
 • Njegovati športsku etiku i razvijati športski duh kod mladih,
 • Redovito plaćati članarinu i čuvati imovinu Kluba,
 • Čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze.


Članak 18.
Članstvo prestaje:

 • Dragovoljnim istupom,
 • Neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
 • Isključenjem.


Članak 19.
Člana se može isključiti iz članstva Kluba zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Kluba.
Odluku o isključenju ili odbijanje zahtjeva za primitak u članstvo donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora može se izreći prigovor Skupštini Kluba u roku od 15 dana, koja je na prvoj slijedećoj sjednici dužna riješiti žalbu .Odluka Skupštine je konačna.

Članak 20.
Stegovna odgovornost članova regulirana je Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti članova Kluba, koji donosi Skupština Kluba.


IV. TIJELA KLUBA

Članak 21.
Tijela upravljanja i nadzora Kluba su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stegovni sud

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba gore navedena Tijela mogu osnovati povjerenstva , stalna ili povremena. Odlukom o osnivanju utvrđuje se njihov sastav,zadaća,odgovornost i vrijeme na koje se osnivaju.

SKUPŠTINA

Članak 22.
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redovni , poslovno sposobni,punoljetni članovi Kluba.

Članak 23.
Skupština Kluba nadležna je obavljati sljedeće poslove:

 • Donositi Statut, njegove izmjene i dopune te druge akte Kluba,
 • Utvrđuje politiku rada Kluba, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,te obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 • Odlučuje o promjeni sjedišta Kluba,
 • Odlukom bira i razrješava Predsjednika te članove Nadzornog odbora i Stegovnog suda
 • Odlukom potvrđuje i razrješava, na prijedlog Predsjednika, Dopredsjednika i članove Upravnog odbora,
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,te ostalim statusnim promjenama,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće , izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te plan rada i financijski plan za slijedeću godinu,
 • Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Kluba,
 • Odlučuje o visini godišnje članarine,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
 • Donosi sve odluke u vezi s radom Kluba za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba,
 • Odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • Odlukom imenuje i opoziva Likvidatora Kluba,

Skupština bira Predsjednika Kluba temeljem njegove prezentacije programa rada i prijedloga sastava Upravnog odbora (Dopredsjednika i 3 člana).

Članak 24.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština Kluba sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.
Skupštine Kluba saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu .U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja. Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 1/3 redovnih članova kluba, koji su obvezni podnijeti prijedlog dnevnog reda.
Skupštinu Kluba , po isteku mandata tijelima Kluba , saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.
Predsjednik je dužan pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije predviđenog dana sjednice.
Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu sukladno stavku 3. ovog članka u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, istu mogu sazvati članovi predlagači u daljnjem roku od 30 dana( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda,te dan i mjesto održavanja sjednice).
Skupština se vodi u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kluba.

Članak 25.
Skupština punovažno odlučuje ako je zasjedanju nazočno najmanje 50%+1 redovni član Kluba. Ako nije nazočan taj broj članova, čeka se 15 minuta.Tada se počinje sa najmanje 25%+1-im redovnim članom Kluba. Ako niti tada nije nazočan taj broj članova čeka se još 15 minuta, pa sjednica Skupštine počinje sa najmanje 51-im redovnim članom Kluba.
Skupština Kluba donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim u slučaju iz članka 37. stavak 2.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK

Članak 26.
Predsjednik Kluba radi , organizira i rukovodi poslovanjem Kluba,zastupa Klub, saziva Skupštinu Kluba,utvrđuje prijedlog Statuta i ostalih akata Kluba, te njihove izmjene i dopune .
Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,te izvješća o radu Kluba.
Predsjednik dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.
Predsjednik brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,upravlja imovinom Kluba,
Predsjednik je osoba odgovorna za zastupanje Kluba, predstavlja Klub i odgovara za zakonitost rada Kluba.
Predsjednik sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba.
Predsjednik obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,statutom i aktima Kluba.
Predsjednikov mandat traje 4 godine uz mogućnost da bude ponovno biran.
Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.

Članak 27.
Predsjednik Kluba može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran i to:
- Na vlastiti zahtjev,
- Ukoliko se utvrdi da ne postupa u skladu sa odlukama Skupštine,
- Ako djeluje suprotno Zakonu i / ili Statutu,
- Ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu i napretku Kluba

Članak 28.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada Predsjednik iz bilo kojih razloga ne može vršiti svoju dužnost.
Dopredsjednikov mandat traje 4 godine uz mogućnost da bude ponovno biran.
Dopredsjednik kluba može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran iz razloga navedenih u članku 27. ovog Statuta.

UPRAVNI ODBOR

Članak 29.
Upravni odbor je izvršno tijelo Kluba i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova , a čine ga Predsjednik,po položaju, te Dopredsjednik i tri člana izabrani na Skupštini.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

Članak 30.
Skupština Kluba može razriješiti Upravni odbor prije isteka mandata pod uvjetima i u postupku predviđenom ovim Statutom.
Imenovanje novih članova vrši se na redovnoj ili izvanrednoj sjednici Skupštine.
U izvanrednim okolnostima (istupanje sa dužnosti, neaktivno djelovanje, bolest ili smrtni slučaj) novog člana može imenovati i sam Upravni odbor.
Tako izabran i imenovan član punopravno sudjeluje u radu Upravnog odbora, a njegov mandat potvrđuje Skupština na sljedećoj sjednici.

Članak 31.
Upravni odbor ima slijedeće obveze:

 • Priprema prijedlog Statuta i drugih akata,
 • Izvršava odluke Skupštine,
 • Prima nove članove Kluba i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • Odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 • Izvršava obveze koje proizlaze iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu, sukladno zakonskim rokovima i dr.


Članak 32.
Upravni odbor punovažno odlučuje ukoliko je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.


NADZORNI ODBOR

Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Kluba.
Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština ; Predsjednika i dva člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani.
Nadzorni odbor ne mogu činiti članovi ostalih Tijela upravljanja.

Članak 34.
Sva tijela Kluba i nositelji dužnosti u tijelima Kluba dužni su omogućiti Nadzornom odboru uvid u ukupnu dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i djelatnosti Kluba.


STEGOVNI SUD

Članak 35.
Stegovni sud utvrđuje odgovornost članova Kluba, rješava sporove i sukobe interesa unutar Kluba, donosi rješenje i izriče stegovne sankcije u skladu sa Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti Kluba te ostalim gore navedenim zakonima.
Stegovni sud čine pet članova koje bira Skupština; Predsjednika i četiri člana.
Mandat članova Stegovnog suda traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani.


V. IMOVINA , NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 36.
Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti Kluba, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njegove pokretne i nepokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
O pokretnoj i nepokretnoj imovini Kluba vodi se evidencija u skladu s propisima i Zakonima.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Kluba,u skladu sa zakonom.
O nepokretnoj imovini odlučuje Skupština.
O pokretnoj imovini odlučuje Upravni odbor ili Skupština.

Članak 37.
Klub obavlja djelatnosti kojima se stječu prihodi, sukladno Zakonu.
Prihode Kluba čine prihodi ostvareni obavljanjem gospodarske djelatnosti, novčana sredstva prikupljena prodajom državnih dozvola za obavljanje športskog ribolova u visini predviđenoj Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, članarina, upisnina, ulaznica, naknada, dotacija, donacija, tombola i darova sukladno posebnim propisima.
Ostvarena dobit pripada Klubu i koristi se isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom, te se ne može razdijeliti među članovima Kluba.
O raspodjeli prihoda odlučuje Upravni odbor.
Financijska godina Kluba počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.


VI. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 38.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju kada Klub prestaje postojati odlukom Skupštine, odluka je pravovaljana izglasavanjem odluke dvotrećinske većine nazočnih članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina će pripasti Gradu Karlovcu, ali se ne može dijeliti svojim osnivačima članovima Kluba ili s njima povezanim osobama , a eventualni ostatak financijskih sredstava primljenih iz javnih izvora vratiti će se u proračun iz kojeg su ista i dodijeljena.

LIKVIDATOR

Članak 39.
Likvidatora Kluba imenuje Skupština.
Likvidator izvršava svoje obveze samo kada i ako nastupe okolnosti za likvidaciju Kluba.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba( pokretanja postupka u roku od 8 dana) iz Registra udruga.
Likvidator Kluba može biti fizička ili pravna osoba.
Likvidator Kluba nema vremenski ograničen mandat , a opoziva ga Skupština Kluba.VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova nazočnih na Skupštini,nakon provedene rasprave.

Članak 41.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata Kluba daje Upravni odbor.

Članak 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.
Po stupanju na snagu ovog Statuta , prestaje važiti Statut Kluba od 16.prosinca 2006.godine , te njegove izmjene i dopune od 18.prosinca 2010.godine.


Karlovac, 03. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK
Željko Capan