Na temelju članka 24. Statuta KŠR „Korana“ Karlovac, Skupština KŠR „Korana“ Karlovac na svojoj sjednici održanoj  20.11.2021. godine donijela je


P O S L O V N I K

 

O RADU SKUPŠTINE KLUBA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA „KORANA“ KARLOVAC

 

1.  Opće odredbe

Članak 1.

Poslovnikom o radu utvrđuje se način rada , organizacije i odlučivanja Skupštine KŠR „Korana“ Karlovac ( u daljnjem tekstu Skupština, KŠR „Korana Karlovac je u daljnjem tekstu Klub). Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Skupština je javna , osim u slučaju događanja čl.8.st.3. Statuta Kluba ili iz tehničkih razloga, kada  zbog premalog kapaciteta prostorije za održavanje sjednice nije moguće sudjelovanje svih zainteresiranih. Skupština se  odvija  sukladno odredbama ovog Poslovnika i usvojenog dnevnog reda.

 

Članak 2.

Skupštinu čine sve redovne , punoljetne , poslovno sposobne fizičke osobe kao članovi Kluba i pravne osobe . Radu Skupštine mogu nazočiti predstavnici medija, pozvani uzvanici i gosti , ali bez prava odlučivanja.

Odredbe ovog poslovnika obvezne su za sve nazočne na Skupštini koji na bilo koji način sudjeluju u radu ili joj nazoče.

 

2. Sazivanje Skupštine

Članak 3.

Skupštinu  saziva predsjednik Kluba. Na sjednicu Skupštine pozivaju se članovi pismenim putem najmanje tri ( 3 ) dana prije održavanja Skupštine ( prema odredbi članka 24.  Statuta).


3. Rad Skupštine

Članak 4.

Skupština punovažno odlučuje ako je zasjedanju nazočno najmanje 50%+1 redovni član

Kluba iz članka 2. ovoga Poslovnika, koji čine kvorum. Ako nije nazočan taj broj članova, čeka se 15 minuta.Tada se počinje sa najmanje 25%+1-im redovnim članom Kluba. Ako niti tada nije nazočan taj broj članova čeka se još 15 minuta, pa sjednica  Skupštine počinje  sa najmanje 51-im redovnim članom Kluba.

Broj nazočnih članova utvrđuje Verifikacijsko povjerenstvo.Članak 5.

Odluke Skupštine donose se javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči drugačije. Odluke donesene na Skupštini su pravovaljane ako se za njih izjasnila  većina trenutno nazočnih članova.

 

Članak 6.

Predsjednik Kluba otvara Skupštinu . Skupština bira Verifikacijsko povjerenstvo- dva člana . Predsjednik Kluba utvrđuje da li je nazočan dovoljan broj predstavnika – kvorum , te  predlaže na usvajanje Dnevni red ( koji može biti izmijenjen ili dopunjen na prijedlog Skupštine ) . Skupština bira  radno predsjedništvo koje će voditi Skupštinu. Radno predsjedništvo čine predsjednik radnog predsjedništva i dva člana. Nakon što Skupština izabere dva zapisničara , dva ovjerovitelja zapisnika i Izborno povjerenstvo- tri člana ( za Izbornu Skupštinu ili ako se biraju članovi Tijela upravljanja Klubom ) sjednica se može nastaviti.

 

Članak 7.

Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine Kluba rukovodi radom Skupštine prema odredbama ovog Poslovnika, utvrđenog dnevnog reda i u skladu sa Statutom, vodeći računa da tijekom zasjedanja ne dođe do narušavanja rada Skupštine i ugleda kluba, nazočnih članova Skupštine.

Članak 8.

Predsjednik radnog predsjedništva Kluba vodi rad Skupštine i :

-           otvara i zaključuje rasprave po točkama dnevnog reda,

-           daje riječ sudionicima u raspravi prema redoslijedu prijava,

-           daje riječ za repliku,

-           upozorava sudionike rasprave i oduzima riječ sudionicima rasprave ako se ne pridržavaju točke dnevnog reda i odredaba ovog Poslovnika,

-           daje prijedloge, izvješća i zaključke na glasovanje,

-           proglašava Odluke i Zaključke koje je usvojila Skupština,

-           poduzima mjere i radnje za normalno odvijanje Skupštine.

 

Članak 9.

Rasprava člana Kluba po točci može trajati tri ( 3 ) minute, a iznimno pet ( 5 ) minuta ovisno o temi, a dužu raspravu odobrava predsjednik radnog predsjedništva.

Tijekom jedne točke dnevnog reda sudionik Skupštine može dobiti riječ najviše dva ( 2 ) puta, ali drugo izlaganje ne može trajati duže od dvije ( 2 ) minute.

Ograničenja iz prethodnog stavka ovog  članka ne odnose se na izvjestitelje, goste i uzvanike.

 

Članak 10.

Član Kluba tijekom rasprave o svakom pitanju može imati repliku. Replika se isključivo odnosi na pobijanje iznesenih navoda u raspravi i može trajati najviše dvije (2) minute. Pravo na repliku daje se odmah nakon rasprave prethodnog člana, bez obzira na redoslijed prijava za raspravu.

 

Članak 11.

Predsjednik radnog predsjedništva može članu izreći opomenu ili oduzeti riječ. Opomena se izriče ako se sudionik u raspravi :

-           ne pridržava tematike utvrđene točkom dnevnog reda,

-           prekorači vrijeme utvrđeno za raspravu,

-           ometa u radu ostale članove Skupštine,

-           svojim istupima vrijeđa sudionike Skupštine.

 

Članak 12.

U slučaju da sudionik na Skupštini izaziva nered i ometa normalan rad Skupštine, i ne pridržava se odredaba članka 9.i 10. ovog Poslovnika, predsjednik radnog predsjedništva predlaže da se počinitelj udalji sa Skupštine, daje Skupštini na glasovanje , a zatim postupa sukladno rezultatima glasovanja.

Odluka o udaljavanju sa Skupštine unosi se u zapisnik.


4. Izbori tijela upravljanja Klubom

 

Članak 13.

Članovi Skupštine iz članka 2. stavak 1. ovog Poslovnika biraju Predsjednika kluba temeljem njegove prezentacije, programa rada i prijedloga sastava Upravnog odbora, (jednog ( 1 ) Dopredsjednika, tri (3) člana  Upravnog odbora), članove Nadzornog odbora i članove Stegovnog suda prema Statutu Kluba.

Kandidat za predsjednika Kluba ima rok do 3 dana prije održavanja Izborne skupštine  za dostaviti u prostorije Kluba Potvrdu o nekažnjavanju ( Zakon o športu čl.13 st1) koja nije starija od 6 mjeseci.

Prezentacije kandidata za predsjednika Kluba traju najduže 10 minuta.

 

Članak 14.

Pravo predlaganja članova Nadzornog odbora i članova Stegovnog suda prema Statutu Kluba imaju svi nazočni članovi Skupštine iz članka 2. stavak 1. ovog Poslovnika.

 

Članak 15.

Predloženi kandidati u tijela Skupštine moraju se prethodno suglasiti sa svojom kandidaturom. Popis kandidata za svako pojedino tijelo Kluba  mora sadržavati najmanje onoliki broj kandidata koliko se bira.

Listu kandidata za svako pojedino tijelo utvrđuje Skupština javnim glasovanjem.

Prije pristupanja izboru Izborno  povjerenstvo i radno predsjedništvo dužno je sve utvrđene kandidate predstaviti Skupštini.

Članak 16.

U slučaju kada se obavlja glasovanje ako se predlažu dva ili više kandidata glasovanje je javno, a ako Skupština odluči većinom nazočnih članova može biti i tajno.

Za tajno glasovanje nadležno je Izborno povjerenstvo , kojem se daje vrijeme za pripremu glasačkih listića i kutija.

Članak 17.

Kad se izbor provodi  javnim glasovanjem, izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova trenutno nazočnih članova na Skupštini.

 

Kada se bira jedna osoba a u postupku izbora su istaknuta dvojica kandidata u drugom krugu glasuje se samo o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio veći broj glasova.

 

Ako je međutim u postupku istaknuto više kandidata (3 i više) u drugi krug glasovanja ulaze dvojica kandidata koji su u prethodnom glasovanju dobili najveći broj glasova.

Ako niti u drugom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, u trećem krugu glasuje se samo o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio veći broj glasova.

 

Kada se izbor provodi tajnim glasovanjem, nakon prebrojavanja glasova izborno povjerenstvo izvješćuje Skupštinu o broju glasova koje je dobio svaki od predloženih kandidata, a postupa se na način kao kod izbora javnim glasovanjem.


5. Donošenje odluka, prihvaćanje izvješća i akata


Članak 18.

Kada završi rasprava po pojedinoj točci dnevnog reda pristupa se usvajanju određenih akata, podnesenih izvješća, prijedloga i odluka.

Prijedlog o kojem će se glasovati predlaže radno predsjedništvo, a objavljuje  predsjednik radnog predsjedništva.

Glasovanje na sjednici je javno , dizanjem ruke , osim u slučajevima izričito utvrđenim Statutom ili kada Skupština odluči kako se odluka donosi tajnim glasovanjem. Članovi glasuju na način da se izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja.

Usvajanje Statuta, izvješća, određenih akata, prijedloga i odluka obavlja se javnim glasovanjem, a prihvaćaju se većinom glasova nazočnih članova.


6. Zapisnik

Članak 19.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati : naziv Skupštine, datum ,vrijeme i mjesto održavanja, utvrđeni dnevni red, izvješće verifikacijske komisije, izabrana radna tijela, imena i prezimena zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, tijek rada Skupštine, sažetak rasprave po pojedinim točkama dnevnog reda, sve odluke i  zaključke donesene na Skupštini, vrijeme zaključenja rada Skupštine, potpise zapisničara i ovjerovitelja zapisnika .

Uz zapisnik se prilažu sva na Skupštini podnesena izvješća.

 

Članak 20.

Zapisnik se mora izraditi u pismenoj formi u roku od  deset ( 10 ) dana od dana održavanja Skupštine, a trajno se čuva u pismohrani Kluba.

Ukoliko je Skupština tonskim ili video zapisom zapisnik se mora u pisanom obliku izraditi u roku utvrđenom u stavku 1. ovog članka.

 

7. Prekid rada i završetak rada Skupštine

Članak 21.

Predsjednik radnog predsjedništva može prekinuti Skupštinu ( u skladu sa osobnom prosudbom i konzultacijama ) u slučaju da stegovnim mjerama ne može održati red i normalan rad Skupštine.

Predsjednik radnog predsjedništva određuje vrijeme prekida Skupštine, a ako se i nakon prekida  ne može nastaviti Skupština se prekida , te  se saziva ponovo ( prema  Statutu Kluba ).

8. Završne odredbe

Članak 22.

Poslovnik je izrađen prema odredbama Statuta Kluba. Ovaj poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se odmah po usvajanju na sjednici Skupštine.

Po stupanju na snagu ovog Poslovnika , prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine Kluba od 26.09.2020.godine.

Za tumačenje odredaba ovog poslovnika ovlašteno je radno predsjedništvo skupštine.U Karlovcu,   20.11.2021.godine

Predsjednik
Željko Capan